rotate_90_degrees_ccw
กรุณาหมุนอุปกรณ์ของคุณไปยังแนวนอน
เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์
ประเทศไทย
มีประชากรที่มีกิจกรรมทางกาย
ที่เพียงพออยู่ที่ 75.4 %
keyboard_backspace
101 ประเทศ
ที่ประชากรมีกิจกรรมทางกาย
น้อยกว่าประเทศไทย
keyboard_backspace
59 ประเทศ
ที่ประชากรมีกิจกรรมทางกาย
มากกว่าประเทศไทย
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางกาย
มากเพียงใด?
ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่เท่าใด
จากประเทศที่มีสัดส่วนประชากรวัยผู้ใหญ่
ที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 161 ประเทศ

การจัดลำดับขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organisation)
รู้จักพวกเราทีม Activethai

Activethai.org จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลออนไลน์และพื้นที่จัดการความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของเครือข่ายนักวิจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านความร่วมมือของสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เป้าหมายหลัก
1

เพื่อเป็นฐานข้อมูลของการวางแผนและกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น

2

เพื่อสร้างความตระหนักด้านความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง

3

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผน การออกแบบ และการจัดการพื้นที่สุขภาวะ