rotate_90_degrees_ccw
กรุณาหมุนอุปกรณ์ของคุณไปยังแนวนอน
เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์
เกี่ยวกับข้อมูล
แหล่งที่มาข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลและการนำไปใช้

ขอบเขตข้อมูลในเว็บไซต์ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักของการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สอดคล้องตามแผน WHO Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030 ได้แก่ (1) ข้อมูลด้านนโยบาย (2) พื้นที่สุขภาวะที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และ (3) สิ่งแวดล้อมทางสังคม

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้สามารถทำการเผยแพร่ ปรับใช้ หรือนำไปใช้อ้างอิง ได้ทั้งส่วนเนื้อหาข้อมูล กราฟ และการถ่ายหน้าจอ data visualization

- สำหรับผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจการค้า กรุณาติดต่อที่ activethaiteam@gmail.com
- สำหรับผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์อื่น ๆ กรุณาอ้างอิง www.activethai.org

ข้อมูลของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ activethai.org ถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการเผยแพร่ตามหลักการปกป้องสิทธิด้านข้อมูลบุคคล

รู้จักพวกเราทีม Active Thai

Activethai.org จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลออนไลน์และพื้นที่จัดการความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของเครือข่ายนักวิจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านความร่วมมือของสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เป้าหมายหลัก
1

เพื่อเป็นฐานข้อมูลของการวางแผนและกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น

2

เพื่อสร้างความตระหนักด้านความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง

3

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผน การออกแบบ และการจัดการพื้นที่สุขภาวะ

สนับสนุนโครงการโดย